logo serwisu kredytdlafirm.biz.pl


Kredyt dla firmy, a może pożyczka? Trochę teorii na początek

25 września, 2014

Kredyt a może pożyczka dla firmyPodstawową czynnością wykonywaną przez banki jest udzielanie kredytu podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym. Kredyt firmowy jest stosunkiem ekonomicznym między bankiem a przedsiębiorstwem.
Po przez udzielenie kredytu bank stawia środki pieniężne do dyspozycji kredytobiorcy (firmy). Kredyt zawsze udzielany jest na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczone pieniądze z odsetkami w określonym terminie.

Zasady udzielania kredytów firmowych reguluje prawo bankowe. Szczególne przepisy dotyczące kredytowania firm zawarte są w regulaminach kredytowych poszczególnych banków.

Oprócz kredytów banki udzielają także pożyczek. Różnica pomiędzy kredytem a pożyczką polega na tym, że bank udzielając kredytu ma prawo do kontroli jego wykorzystania, a także może wypowiedzieć umowę kredytu gdyby jego wykorzystanie odbiegało od określonego w umowie celu. Pożyczka nie jest obwarowana takimi zasadami. Dla lepszej kontroli portfela kredytowego, banki głównie udzielają kredytów. Chociaż prawo umożliwia im finansowanie przedsiębiorstw w formie pożyczek.

Operacja udzielenia kredytu wiąże się z nawiązaniem stosunku umownego pomiędzy firmą a bankiem. Prawa i obowiązki obu stron są zawarte w umowie kredytowej. Między innymi bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na określonych warunkach, a kredytobiorca zobowiązuje się udostępnić bankowi niezbędne informacje, pozwalające na ocenę jego zdolności kredytowej. Umowa o kredyt bankowy ma charakter cywilnoprawny. Umowa zawierana jest pisemnie. Podstawowe informacje zawarte w umowie kredytowej to:

  • określenie stron umowy,
  • przeznaczenie kredytu,
  • kwota kredytu,
  • termin i sposób postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy,
  • termin spłaty kredytu,
  • oprocentowanie oraz wysokość prowizji,
  • sposób zabezpieczenia spłaty.

Oprócz zapisów umowy kredytowej kredytobiorcę obowiązują ustalenia zawarte w regulaminie kredytowym danego banku. Aby postanowienia regulaminu obowiązywały kredytobiorcę musi on zostać doręczony najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej. W razie występowania sprzeczności w zapisach umowy kredytowej i regulaminu, wiążące są ustalenia umowy.

Kontakt | Google | Obrazki zamieszczone na stronie w oparciu o licencje Creative Commons